Πως μπορώ να βάλω μια email διεύθυνση παραλήπτη σε whitelist ;

Πως μπορώ να βάλω μια email διεύθυνση παραλήπτη σε whitelist ;


Ερώτηση: Ένα email συνεργάτη μου λανθασμένα, χαρακτηρίζεται ως spam και το λαμβάνω στον junk folder. Πως μπορώ να το ρυθμίσω να το λαμβάνω στο inbox ;

Αφορά : WebHosting


– Εισαγωγή

Όλη η εξερχόμενη και εισερχόμενη email αλληλογραφία στις υπηρεσίες φιλοξενίας της WebHosting|4U περνάει από antispam και antivirus φίλτρα για την ιδανικότερη και υγιέστερη λειτουργία των email υπηρεσιών.

Ένα email μύνυμα χαρακτηρίζεται ως spam και οδηγείται στον junk φάκελο έαν λάβει ένα score παραπάνω από αυτό που έχει οριστεί.

Το score κατατάσεται σύμφωνα με τα φίλτρα που παραβιάζει και έτσι θεωρείται spam.

Για παράδειγμα ένα email θα πάρει score 0.5 αν έχει στο subject όλα κεφαλαία και θα πάρει score 1.5 αν στο body του μυνύματος έχει μόνο μια φωτογραφία σε html.

Αθροίζοντας το score, αν παραβιάζει το επιτρεπόμενο όριο χαρακτηρίζεται ως spam.

1.0 LM_ATTACH_NAME_SUSPICIOUS Attachment has a suspicious naming
convention
1.0 LM_SUBJ_RECIPS_ATTACH_SUSP Message contains a suspicious subject
sent to no logical recipients.
1.5 LM_SUSP_ATTACH_SHORT_MSG Hits LM_SUSPICIOUS_ATTACHMENT. Very
short message sent to no logical
recipients.
1.5 LM_SUSP_ATTACH_FREEMAIL1 Hits LM_SUSPICIOUS_ATTACHMENT. Score
bump for missing header and from an
outlook source.
1.0 LM_SUSP_ATTACH_AND_NAME Hits LM_SUSPICIOUS_ATTACHMENT and
LM_ATTACH_NAME_SUSPICIOUS. Sent to no
logical recipients.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θέλουμε το email κάποιου αποστολέα να μην το λαμβάνουμε ποτέ στον junk folder αλλά μόνο στο inbox ή σε έναν οποιοδήποτε άλλο imap φάκελο έχουμε ορίσει.

Σε αυτήν την περίπτωση όλες οι email διευθύνσεις που θέλουμε να τις λαμβάνουμε στο inbox πρέπει να τις τοποθετήσουμε σε whitelist έτσι ώστε να μην περνάνε από τα email φίλτρα.

– Είσοδος στο plesk panel.

Για να βάλουμε μια email διεύθυνση σε whitelist το ρυθμίζουμε από το plesk panel μας.

Αφού κάνουμε είσοδο στον plesk λογαριασμό φιλοξενίας επιλέγουμε από το μενού αριστερά την επιλογή “Mail.

Θα μας εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες email διευθύνσεις όλων των domain μας.

Επιλέγουμε την email διεύθυνση μας όπου θέλουμε να βάλουμε σε whitelist έναν αποστολέα.

Αφού επιλέξουμε την email διεύθυνση επιλέγουμε το tab “Spam Filter” και κάνουμε κλικ στο “Show Advanced Settings”

Στα πεδία που ανοίγουν και ειδικά στο πεδίο “Whitelist” προσθέτουμε την email διεύθυνση του αποστολέα όπου δεν θέλουμε ποτέ να περάσει από antispam φίλτρο.

Υποστηρίζεται η λειτουργία των wildcards.
Αν θέλουμε όλες οι email διευθύνσεις από ένα συγκεκριμένο domain name να λαμβάνονται στο inbox τότε το γράφουμε με την wildcard μορφή

*@domain.gr

Πατάμε Οκ και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Σε καινούργια γραμμή προσθέτουμε όσους επιπλέον αποστολείς θέλουμε να να έχουμε σε whitelist.

Η διαδικασία χρειάζεται να γίνει σε κάθε email διεύθυνση ξεχωριστά.