Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν πως κάθε εικόνα, βίντεο, ή άλλα περιεχόμενα που δημοσιεύονται από τους Χρήστες στις Ιστοσελίδες της WebHosting|4U, θεωρούνται δημοσιευμένο περιεχόμενο και δε μπορούν να θεωρηθούν “προσωπικές πληροφορίες” – ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε:

GRICGROUP A.E

(συλλογικά αναφέρεται ως “WebHosting|4U” ή “Εμείς”),

1. Ο ρόλος της WebHosting|4U ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η WebHosting|4U δρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις Προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και ατόμων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της WebHosting|4U.

Γιατί επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες;
Σε συμμόρφωση με τη σύμβαση ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, η WebHosting|4U συλλέγει προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται από τον Χρήστη κατά την συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας, εγγραφής, παραγγελίας, πληρωμής και τιμολόγησης στον ιστότοπό μας.

Επιπλέον, η WebHosting|4U επεξεργάζεται δεδομένα που λαμβάνει από τον Χρήστη και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν τη WebHosting|4U ή που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας: cookies, αρχεία καταγραφής (διεύθυνση IP ή άλλα ηλεκτρονικά αναγνωριστικά).

Για πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες;
Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και κατά συνέπεια για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ειδικές νομικές διατάξεις.

2. Η WebHosting|4U ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων

Η WebHosting|4U παρέχει στο χρήστη χώρο δεδομένων για σκοπούς αποθήκευσης δεδομένων σε διακομιστές της WebHosting|4U. Τα δεδομένα του Χρήστη μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα άλλων φυσικών προσώπων (υποκείμενα των δεδομένων). Σε σχέση με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η WebHosting|4U λειτουργεί ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης ενεργεί ως ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και διαχειριστής (WebHosting|4U) συνάπτει μια Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Ποιος είναι ο σκοπός της διαχείρισης και πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα;
Η WebHosting|4U δεν παρεμβαίνει στα δεδομένα του χρήστη και δεν τα αλλάζει, αποκαλύπτει, παρέχει πρόσβαση σε αυτά ή τα προωθεί σε τρίτους (εκτός από τη διάθεσή τους στις κρατικές αρχές σε συμμόρφωση με το νόμο), παρά μόνο τα αποθηκεύει στους διακομιστές της WebHosting|4U, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Ο μοναδικός σκοπός διαχείρισης αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η αποθήκευση και η διάθεσή τους στον ίδιο το Χρήστη.

3. Παραλήπτες και διαχειριστές προσωπικών δεδομένων

Η WebHosting|4U δεν μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες σε άλλους ελεγκτές.

Οι διαχειριστές προσωπικών δεδομένων είναι:

 • Eταιρείες ή φυσικοί επιχειρηματικοί φορείς που ασχολούνται με τη λογιστική και που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια λογιστικών πράξεων
 • Επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες του κλάδου της Πληροφορικής που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαχείρισης IT και την ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούνται από τη WebHosting|4U
 • Εταιρείες ή επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διακομιστών που είναι υπεύθυνες για την αποθήκευση δεδομένων
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληρωμών
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τεθούν στη διάθεση των κρατικών αρχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

4. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή
 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμούς επεξεργασίας
 • Δικαίωμα ενημέρωσής του σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς στη Ρύθμιση 2016/679 της Ε.Ε. (GDPR)

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή γραπτώς, καθώς και να να εξαργυρώσετε τα άλλα δικαιώματα του Θέματος στέλνοντας το αίτημά σας
στη διεύθυνση e-mail: support@webhosting4u.gr

Τελευταία Τροποποίηση 13 Σεπτεμβρίου, 2018.