Μετέφερε το wp-config του wordpress εκτός του public folder

×